ชูวงษ์วัฒนะ ณัฐกานต์, โอสถศิลป์ นภัสสวงศ์, and อัครประถมพงศ์ ประเสริฐ. “การลดข้อบกพร่องจากการใช้บรรจุภัณฑ์ลดน้ำหนักในกระบวนการบรรจุน้ำยาบ้วนปาก”. Thai Journal of Science and Technology 8, no. 6 (December 3, 2019): 669–678. Accessed December 7, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/227799.