หะยีลาเต๊ะ ณิชนันทน์, ชคตระการ สมชาย, ภูมิพันธ์ พักตร์เพ็ญ, and ชุติมานุกูล พฤกษ์. “ผลของแคลเซียมซิลิเกตจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ต่อการเจริญเติบโตและการตอบสนองกระบวนการทางสรีรวิทยาของข้าวเหนียวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ภายใต้สภาวะขาดน้ำ”. Thai Journal of Science and Technology 9, no. 3 (April 30, 2020): 278–289. Accessed December 5, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/242167.