ปัณณานุสรณ์ ศรีสุดา, and ม่วงสุนทร ณัฐธิดา. “Biofilm Formation and Hydrophobicity of Candida Parapsilosis”. Thai Journal of Science and Technology 10, no. 1 (June 28, 2021). Accessed December 2, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/245625.