แผ้วบาง อัจฉรา, and สินสมบูรณ์ทอง สายชล. “การปรับความไม่สมดุลของข้อมูลด้วยการจำแนก 5 วิธี”. Thai Journal of Science and Technology 9, no. 4 (October 24, 2020): 418–435. Accessed November 27, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/247485.