จิตดิลกธรรม วุฒิชัย, จิระเกียรติกุล เยาวพา, and ทีรฆฐิติ ธราธร. “Protoplast Isolation from In Vitro Leaf of Pineapple (Ananas Comosus) Cv. Phulae”. Thai Journal of Science and Technology 10, no. 2 (September 16, 2021). Accessed December 6, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/249089.