กาวิชา ประภาษ, เหลาผา เอกชัย, ปอนพังงา ปานชีวัน, รัตนพลแสน ลดาวรรณ์, อาจเจริญ เทียนหอม อารยา, แสงดี อภิเดช, วงศ์มณีโรจน์ มณฑา, and หอมหวล รงรอง. “Efficacy of Antagonistic Bacillus Spp. Isolates on Growth Promotion of ‘Kluai Hin’ Banana and Granular Bacillus-Enriched Organic Fertilizer Production: -”. Thai Journal of Science and Technology 10, no. 2 (September 16, 2021). Accessed November 30, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/250326.