แซ่ตั๊น จุฑาทิพย์, สอนสมนึก สุภาพร, and สินสมบูรณ์ทอง สายชล. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพประเภทการเจ็บป่วยของผู้ป่วยนอก”. Thai Journal of Science and Technology 9, no. 6 (May 19, 2021): 729–740. Accessed December 6, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/250887.