งามสุข ธนัชพร, นาไชย พัชราภา, and สินสมบูรณ์ทอง สายชล. “การเปรียบเทียบการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS, MINITAB, PSPP และ R สำหรับสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์”. Thai Journal of Science and Technology 9, no. 6 (May 19, 2021): 741–751. Accessed December 6, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/250889.