ลิสวัสดิ์ สุปราณี, วัชรเสถียร วรางคณา, and ตุลยนิติกุล เบญจมาศ. “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบพีนอลไลซ์ในตัวแบบการถดถอยลอจิสติกภายใต้ข้อมูลที่มีมิติสูงแบบบางเบาและตัวแปรทำนายมีความสัมพันธ์กันสูง”. Thai Journal of Science and Technology 9, no. 6 (May 19, 2021): 761–772. Accessed December 3, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/250891.