ไชยคราม ธัญญรัตน์. “ความเป็นเมืองจากการประเมินคุณค่าและมูลค่าที่ดินในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ”. Thai Journal of Science and Technology 9, no. 6 (May 19, 2021): 773–786. Accessed November 30, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/250892.