พานทอง ชนาภา, ไชยนอก กิตติพงศ์, เชิดหิรัญกร เบญญา, บุตรกูล ดวงแข, and อินทรศิริ เสวต. “ผลของการยิงด้วยลำไอออนและกระบวนการทางความร้อนต่อโครงสร้างผลึกและสมบัติเชิงแสงของพลอยดิบสปิเนล”. Thai Journal of Science and Technology 9, no. 6 (May 19, 2021): 787–798. Accessed November 28, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/250893.