วสุวัฒนกุล วรวรรณ, จิระเกียรติกุล เยาวพา, and หาระโคตร พรชัย. “การตรวจสอบความสามารถในการรวมตัวสำหรับผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตในสายพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษโดยวิธี Line X Tester”. Thai Journal of Science and Technology 9, no. 6 (May 19, 2021): 799–810. Accessed December 3, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/250894.