ธัญสิริวรรธน์ ธัญญ์วนิช, ปราณีตพลกรัง เทพพิทักษ์, กาวิชา ประภาษ, ทัศนัส ณธกร, and คำโฮง สุมลฑา. “ผลของความเข้มแสงจากหลอดแอลอีดีต่อการเจริญของยอดอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ที่เลี้ยงในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว”. Thai Journal of Science and Technology 9, no. 6 (May 19, 2021): 821–831. Accessed December 3, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/250897.