กาวิชา ประภาษ, นาติโน วนารัตน์, พัฒนาสันต์ วิไลวรรณ, and แสงดี อภิเดช. “การพัฒนาชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาชนิดเม็ดเพื่อการควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ”. Thai Journal of Science and Technology 9, no. 6 (May 19, 2021): 832–843. Accessed December 7, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/250898.