ธนานันต์ นฤมล, ปาลวัฒน์ ณัฐพล, บัวบาน ศุภรัตน์, ศากยวงศ์ นิรมล, and ธนานันต์ ธีระชัย. “การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชครามสกุล Indigofera ด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน RpoC1 และชิ้นดีเอ็นเอระหว่างยีน TrnH กับ PsbA”. Thai Journal of Science and Technology 9, no. 6 (May 22, 2021): 844–853. Accessed December 3, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/250923.