สติปัฏฐาน อติกานต์, ปิยพิทยานันต์ ชนิตโชต, เจริญรัตน์ เทพปัญญา, and สุขุมศิริชาติ วาสนา. “การพัฒนาอาหารสำหรับเพาะเลี้ยง Escherichia Coli DH5 ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพให้ได้เซลล์ที่มีความหนาแน่นสูง”. Thai Journal of Science and Technology 9, no. 6 (May 25, 2021): 864–875. Accessed December 3, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/250957.