นิลถนอม ปิยวรรณ, มาลัย ธนพร, and สินสมบูรณ์ทอง สายชล. “Performance Comparison of Transformation Methods in Data Mining Classification Technique”. Thai Journal of Science and Technology 10, no. 1 (June 28, 2021). Accessed December 3, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/251369.