แก้วหาวงษ์ นิฉา. “การพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบ SARIMA และตัวแบบการถดถอยที่มีความคลาดเคลื่อนเป็นตัวแบบ ARMA”. Thai Journal of Science and Technology 4, no. 1 (February 17, 2015): 24–36. Accessed February 8, 2023. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/31066.