เตชะศีลพิทักษ์ ธัญญะ, วงศ์ชาวจันท์ เฌอมาลย์, สาตรา อภิญญา, and จันจุฬา ณัฐพงค์. “การชักนำให้เกิดเตตราพลอยด์ในแววมยุราลูกผสมและการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานวิทยา”. Thai Journal of Science and Technology 5, no. 1 (May 17, 2016): 56–66. Accessed February 9, 2023. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/56893.