คลิ้งทอง ปุริม, ศรีพิจิตต์ ประภา, เกิดผล รัตติกาน, and ศรีวงศ์ชัย ธานี. “การถ่ายทอดลักษณะความยาวของเมล็ดในการผสมข้ามระหว่างข้าวอินดิกากับข้าวจาปอนิกา”. Thai Journal of Science and Technology 5, no. 2 (August 8, 2016): 144–149. Accessed January 31, 2023. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/64399.