ธนานันต์ ธีระชัย, พันธ์รูปท้าว จุฑาทิพย์, and ธนานันต์ นฤมล. “การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวาย หมู่ไนโกรเฮอร์ซูเธ และลูกผสมด้วยไอเอสเอสอาร์”. Thai Journal of Science and Technology 5, no. 2 (August 8, 2016): 181–189. Accessed February 9, 2023. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/64403.