อินทะวง ไชสะหวัน, and ชนะไพฑูรย์ นฤมล พินเนียม. “การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินธาตุอาหารพืชในดินสำหรับการปลูกข้าว กรณีศึกษา : อำเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต สปป ลาว”. Thai Journal of Science and Technology 5, no. 3 (September 1, 2016): 213–226. Accessed February 8, 2023. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/65711.