1.
สิงห์ศิลารักษ์ ท, ธนานันต์ ธ, ธนานันต์ น. การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจำแนกทุเรียนด้วยเครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดี. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2017 Dec. 3 [cited 2023 Jan. 31];7(1):89-98. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/104698