1.
อุ่นทวี ศ, เครือจันทร์ ค, เกษียร ส, ผลประไพ ช, อิฐรัตน์ อ. การกักเก็บสารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะขามและสารสกัดจากผลสมอไทยด้วยไนโอโซมเพื่อการประยุกต์ใช้ในเวชสำอาง. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2017 Dec. 20 [cited 2023 Jan. 31];7(2):134-45. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/106141