1.
สิงห์ศิลารักษ์ ท, ธนานันต์ ธ, ธนานันต์ น. การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจำแนกทุเรียนด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rpoC1. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2017 Dec. 20 [cited 2023 Feb. 9];7(2):191-20. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/106148