1.
ศรีช่วย ป, เตชะศีลพิทักษ์ ธ, วงศ์ชาวจันท์ เ, พัฒนเกียรติ ส, พิริยะภัทรกิจ อ. ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อข้อมันเทศประดับเลื้อยในสภาพปลอดเชื้อ. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2018 Jan. 5 [cited 2022 Dec. 3];7(3):239-48. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/108340