1.
แย้มสุดใจ จ, เตชะศีลพิทักษ์ ธ, สุขประเสริฐ พ, พัฒนเกียรติ ส, พิริยะภัทรกิจ อ. การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์พิทูเนียดอกใหญ่โดยวิธีการผสมข้ามและทดสอบลูกผสมโดยการปักชำ. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2018 Jan. 5 [cited 2022 Nov. 28];7(3):249-60. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/108341