1.
ล้านไชย ม, เตชะศีลพิทักษ์ ธ, ทองศรี ว, พิริยะภัทรกิจ อ, จันจุฬา ณ. การผสมเกสรที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2018 Jan. 5 [cited 2022 Dec. 7];7(3):261-7. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/108343