1.
อินทรัตน์ ธ, ไวภาษา ช. การทดลองประมาณค่ามวลชีวภาพเหนือพื้นดินของต้นแสมทะเลเบื้องต้นด้วยเครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2018 Jan. 5 [cited 2022 Dec. 5];7(3):307-18. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/108349