1.
คบพิมาย ย, สกูลสิงหาโรจน์ ช, แสงทอง ว, จีนะเจริญ ศ. การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อใช้ตรวจสอบสนิปส์ของยีน SSIIa ที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิแป้งสุกในข้าวไทย. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2018 Jan. 10 [cited 2022 Dec. 7];7(3):282-9. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/109088