1.
เกตตะพันธุ์ ส, อนันต์ ก, อธินุวัฒน์ ด, เมตปราณี ล. ผลของการใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส) ในชุมชนเกษตรอินทรีย์. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2018 May 20 [cited 2022 Dec. 7];7(4):333-54. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/124538