1.
คำโมนะ ก, พงษ์เจริญกิต แ, แสงทอง ว, สกูลสิงหาโรจน์ ช. การเพิ่มการแสดงออกและการถ่ายทอดยีน OsDFR ที่เกี่ยวข้องในวิถีการสังเคราะห์แอนโทไซยานินและโปรแอนโทไซยานิดินในข้าวดัดแปลงพันธุกรรม. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2018 May 20 [cited 2022 Dec. 3];7(4):371-8. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/124541