1.
พวงจิก ธ, หาระโคตร พ. การสำรวจ รวบรวม และลักษณะเฉพาะของไผ่ธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2018 May 20 [cited 2022 Dec. 5];7(4):382-9. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/124545