1.
วงศ์ประเสริฐ ส, เชื้อบุญ ว. ทัศนคติต่อสินค้าอาหารอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2018 May 20 [cited 2022 Dec. 2];7(4):399-407. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/124560