1.
จันทร์แจ่ม น, ตังคณานุรักษ์ น, ตังคณานุรักษ์ ค, อัมพรายน์ ก, พิริยะภัทรกิจ อ. การศึกษาผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพน้ำผิวดินของการปลูกกาแฟอาราบิก้าภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2018 May 20 [cited 2022 Nov. 30];7(4):408-17. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/124567