1.
แวนบอเซอร์ บ, ทรัพย์สมบูรณ์ ก. การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ทิ้งงานก่อสร้างของส่วนราชการตามเอกสารของกรมบัญชีกลาง. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2018 May 20 [cited 2022 Nov. 30];7(4):427-41. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/124576