1.
จันจุฬา ณ. อิทธิพลของแสงสีต่อการงอกของเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิงในสภาพปลอดเชื้อ. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2013 Oct. 31 [cited 2023 Feb. 9];2(1):53-9. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/12902