1.
ภูมิพันธ์ พ. บทบาทของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อพืช ดิน และสิ่งแวดล้อม. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2013 Oct. 31 [cited 2023 Feb. 9];2(2):91-101. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/12906