1.
วรรณประเสริฐ พ, อธินุวัฒน์ ด, ผลประไพ ช. ผลของการใช้ปอเทืองร่วมกับปุ๋ยคอกในการผลิตผักคะน้าอินทรีย์. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2013 Oct. 31 [cited 2023 Feb. 9];2(2):115-24. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/12908