1.
เรียนสุทธิ์ ว. การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ราคาส้มเขียวหวานโดยวิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลัง. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2018 Aug. 13 [cited 2022 Dec. 6];7(5):460-7. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/139817