1.
อำนวยสิน น, เสือชุมแสง ณ, เจริญรัตน์ เ. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพกทินจากเปลือกกล้วยหอมทองด้วยกรดไฮโดรคลอริกและกรดซิตริก. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2018 Aug. 13 [cited 2022 Nov. 28];7(5):481-90. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/139822