1.
ปรโลกานนท์ พ, อธินุวัฒน์ ด, บุณณดากุล จ. ชีวภัณฑ์อารักขาพืชสูตรใหม่ชนิดผงผสมน้ำ ที่ผลิตระดับอุตสาหกรรม เพื่อใช้ควบคุมโรคแคงเกอร์ของมะนาว ภายใต้สภาพแปลงเกษตรขนาดใหญ่. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2018 Aug. 13 [cited 2022 Nov. 28];7(5):491-515. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/139823