1.
โสตถิวิไลพงศ์ จ, อธินุวัฒน์ ด. การพัฒนาชีวภัณฑ์อารักขาพืชอนุภาคนาโนจากการกักเก็บสารสกัดใบพลูในนาโนไคโตซานเพื่อควบคุมโรคเน่าเละของผักกาดขาวปลี. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2018 Aug. 13 [cited 2022 Dec. 6];7(5):516-33. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/139824