1.
เวียงวะลัย ห, ภูวงษ์ ก. ผลของแป้งถั่วแดงที่ทดแทนแป้งสาลีต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในหมั่นโถว. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2018 Aug. 13 [cited 2022 Nov. 28];7(5):534-43. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/139825