1.
ศรีมงคลลักษณ์ อ, ภู่ภิญโญกุล ม, ตั้งตระกูล พ. ผลของค่าความเป็นกรด-ด่างและอัตราส่วนระหว่างของแข็งต่อสารละลายกรดซิตริกที่ใช้สกัดต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของเพคตินจากเปลือกส้มโอ. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2018 Aug. 13 [cited 2022 Dec. 7];7(5):544-52. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/139826