1.
ดำริห์อนันต์ จ, ปานรังศรี ธ. การจัดการทรัพยากรเพื่อลดเวลาในงานเทคอนกรีตด้วยวิธีการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ในระบบคอสมอส. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2018 Aug. 13 [cited 2022 Dec. 2];7(5):553-66. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/139827