1.
กบค้างพลู แ, ชุมภูคำ เ, ฉัตรบรรยงค์ ร. ผลของแคลเซียมออกไซด์ต่อการเจริญเติบโตของต้นสับปะรดพันธุ์ภูเก็ต. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2018 Dec. 8 [cited 2022 Dec. 5];7(6):592-9. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/159466