1.
อินทนนท์ อ, เตชีศีลพิทักษ์ ธ, จาละ อ, จันจุฬา ณ, บาลลา น. ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานของต้นแววมยุราพันธุ์พื้นเมือง. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2018 Dec. 8 [cited 2022 Dec. 2];7(6):596-604. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/159472