1.
ตักเตือน ส, เตชะศีลพิทักษ์ ธ, สุขประเสริฐ พ, พิริยะภัทรกิจ อ, บาลลา น. ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อบานไม่รู้โรยลูกผสมพันธุ์กลายในสภาพปลอดเชื้อ. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2018 Dec. 8 [cited 2022 Nov. 28];7(6):605-13. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/159478