1.
มณีธร เ, โรจน์พิบูลสถิตย์ ป, วิไลชนม์ ร, กังสดาลอำไพ ศ. เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร รูปร่างทรงกลม ซึ่งมีชีวิต แต่ไม่เจริญเติบโต ยังคงสร้างกลูตามิลทรานส์เพปทิเดสที่เป็นปัจจัยก่อความรุนแรงโรค. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2018 Dec. 8 [cited 2022 Dec. 7];7(6):614-21. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/159479